Thời sự Bình Dương

Bình Dương với định hướng đào tạo nhân lực chất lượng cao

Hướng tới mục tiêu thúc đẩy nền kinh tế xã hội phát triển một cách bền vững, Bình Dương đã xác định rõ nhiệm vụ đào tạo phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương.

Hướng tới mục tiêu thúc đẩy nền kinh tế xã hội phát triển một cách bền vững, Bình Dương đã xác định rõ nhiệm vụ đào tạo phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương.

Để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, hiện nay nhu cầu nguồn nhân lực ở Bình Dương đang rất lớn và ngày càng mang tính chọn lọc cao. Nếu như trước đây, tiêu chí quan trọng để thu hút các doanh nghiệp đến đầu tư ở Bình Dương là điều kiện địa lý, cơ sở hạ tầng, cơ chế thuận lợi, thì hiện tại, bên cạnh những điều kiện cần có ở trên, một trong các vấn đề quan trọng luôn được các doanh nghiệp quan tâm, đó là đội ngũ lao động có chuyên môn tay nghề, đáp ứng yêu cầu hoạt động trong sản xuất kinh doanh.

Cùng với tiến trình CNH – HĐH, thì chất lượng nguồn nhân lực phải không ngừng được nâng lên, với chuyên môn tay nghề phải theo kịp yêu cầu của sự phát triển. Có nghĩa là chất lượng đào tạo của các trường phải đáp ứng, gắn liền với ứng dụng khoa học công nghệ của thời đại một cách có hiệu quả. Thực hiện mục tiêu này, đòi hỏi chiến lược phát triển đào tạo nghề phải có những đổi mới mang tính cải cách bằng những chính sách hợp lý và cụ thể, hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Trong đó, kết quả đào tạo phải thực sự đáp ứng yêu cầu thực tiển của xã hội.

Hướng đến mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, Nhà nước cũng đã có chủ trương thực hiện thí điểm các mô hình đào tạo mũi nhọn ứng dụng công nghệ cao. Qua đó, khuyến khích các trường đầu tư xây dựng những chương trình đào tạo chuyên sâu, có tính ứng dụng cao trong thực tiển. Những mô hình đào tạo này được đánh giá là mang tính khả thi cao, phù hợp với định hướng đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong xu thế hội nhập hiện nay, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×