Khoa học Giáo dục

| Đạo đức Hồ Chí Minh | Bạn Nhà nông | Giáo dục Hướng nghiệp

	Chăm lo cho đời sống nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Chăm lo cho đời sống nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Đạo đức Hồ Chí Minh Chăm lo cho đời sống nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Theo Hồ Chí Minh, để chă­m lo tốt cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân trước hết là việc xây dựng nhà nước thực sự là nhà nước của dân, do dân, vì dân. Để Nhà nước giữ vững bản chất nhân dân, làm tròn nhiệm vụ quản lý xã hội, tổ chức xây dựng cuộc sống

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×