Thời sự Bình Dương

Khu vực kinh tế tư nhân phát triển ổn định

Trong quá trình phát triển, khu vực kinh tế tư nhân ở Bình Dương ngày càng lớn mạnh về qui mô, ngành nghề kinh doanh và khả năng cạnh tranh trên thị trường. Cùng với đó, khu vực này luôn năng động trong sản xuất, tích cực hội nhập và có nhiều đóng góp vào

Bình Dương hiện có gần 29.500 doanh nghiệp tư nhân, với số vốn đăng ký hơn 215.000 tỷ đồng, chiếm 98% luợng vốn đầu tư trong nuớc tại Bình Dương. Ngoài việc đóng góp khỏang 40% GDP của Tỉnh, khu vực kinh tế tư nhân còn góp phần đảm bảo tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp, gía trị xuất khẩu của địa phương hàng năm hơn 16%. Cụ thể hàng năm khu vực kinh tế tư nhân có thể đạt giá trị sản xuất công nghiệp hơn 100.000 tỷ đồng; Kim ngạch xuất khẩu đạt từ 4-5 tỷ USD.

 

Song song đó, khu vực kinh tế tư nhân của Tỉnh còn tham gia đầu tư vào tất cả các lĩnh vực sản xuất kinh doanh: Từ các ngành hàng truyền thống đến các ngành hàng mới; từ lĩnh vực chế biến đến lĩnh vực chế tạo; đầu tư hạ tầng xã hội, tạo đuợc hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh. Đây cũng là lợi thế cần đuợc phát huy trong thời gian tới. Đáng ghi nhận là trong quá trình phát triển, khu vực kinh tế tư nhân ở Bình Dương luôn nỗ lực thực hiện các giải pháp đầu tư đổi mới công nghệ sản xuất, áp dụng các phương thức quản trị doanh nghiệp tiên tiến và thực hiện các chiến luợc phát triển thị trường đạt hiệu quả tốt, góp phần đảm bảo sự phát triển ổn định của hệ thống doanh nghiệp tư nhân. Chỉ tính riêng nguồn vốn đầu tư đổi mới công nghệ trong khu vực kinh tế tư nhân của Tỉnh đã chiếm từ 45-52%/tổng vốn trong nuớc mà Bình Dương thu hút đuợc hàng năm. Nhờ vậy khu vực kinh tế tư nhân đã sản xuất và cung ứng cho thị trường nội địa và xuất khẩu hàng chục sản phẩm có chất luợng cao, cạnh tranh mạnh mẽ trên thương trường trong nuớc và quốc tế. Tuy vậy cũng phải thừa nhận rằng, khu vực kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh hiện nay vẫn còn một số hạn chế liên quan đến qui mô doanh nghiệp, nguồn tài chính để đầu tư, trình độ quản lý, công nghệ sản xuất. Ông Trịnh Hòang Sơn, Gíam đốc kỹ thuật Công ty ICC(Nói về thiết bị) Ông Trần Thành Trọng, Gíam đốc Cty SBM Power( Nói về chất luợng sản phẩm) Ông Vũ Tiến Lộc- Chủ tịch VCCI ( Phải nâng cao năng lực quản trị) Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp Hành Trung ương Đảng khóa XII, Đảng ta nhấn mạnh: Tòan hệ thống chính trị phải thường xuyên chăm lo tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho phát triển kinh tế tư nhân; hỗ trợ kinh tế tư nhân đổi mới, sáng tạo, hiện đại hoá công nghệ và phát triển nguồn nhân lực…Trong điều kiện thuận lợi này khu vực kinh tế tư nhân cũng cần chủ động, tích cực hơn nữa trong đổi mới quản lý, quản trị doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động, sức cạnh tranh của doanh nghiệp, cũng như từng sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ cụ thể. Đồng thời tăng cường liên kết sản xuất, tham gia chuỗi giá trị trong nước, khu vực và thế giới…Đây sẽ là yếu tố đảm bảo sự phát triển bền vững của khu vực kinh tế tư nhân trong thời gian tới.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×