Thời sự Bình Dương

Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trường Chinh (9/2/1907 - 9/2/2017)

Sáng 8/2, tại Nam Định đã diễn ra lễ mít tinh cấp quốc gia kỷ niệm 110 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trường Chinh (9/2/1907-9/2/2017), người được coi là đặt nền móng cho công cuộc Đổi mới của nước ta.

Sáng 9/2, tại Nam Định đã diễn ra lễ mít tinh cấp quốc gia kỷ niệm 110 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trường Chinh (9/2/1907-9/2/2017), người được coi là đặt nền móng cho công cuộc Đổi mới của nước ta.

Tại Hội nghị Trung ương lần thứ 8 (tháng 5/1941), đồng chí Trường Chinh được bầu làm Tổng Bí thư của Đảng. Với trí tuệ thông minh, sắc sảo, khả năng ứng phó nhanh nhạy, đồng chí cùng với Trung ương có những quyết định quan trọng đưa sự nghiệp cách mạng tiến lên những bước nhảy vọt. Tại Đại hội quốc dân ở Tân Trào, đồng chí được cử phụ trách Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc và ngày 13/8/1945, Uỷ ban đã phát lệnh Tổng khởi nghĩa. Cống hiến nổi bật của đồng chí Trường Chinh trong giai đoạn này chính là cùng với Bác Hồ và Trung ương Đảng đề ra đường lối của giai đoạn cách mạng mới ở Hội nghị Trung ương lần thứ 8, trực tiếp chỉ đạo tổ chức thực hiện, đưa Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến thành công. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống Mỹ cứu nước, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Trường Chinh cùng tập thể Bộ Chính trị vạch ra đường lối và trực tiếp chỉ đạo cuộc kháng chiến, kiến quốc thắng lợi rực rỡ. Giai đoạn cả nước thống nhất đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, cống hiến đặc biệt quan trọng của đồng chí Trường Chinh là đã đặt nền móng cho công cuộc đổi mới.

Trong diễn văn khai mạc Đại hội VI của Đảng, được tiến hành tại Hà Nội từ ngày 15 đến ngày 18/12/1986, đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh đã phân tích và làm rõ tình hình bằng nhiều luận điểm khoa học và thực tiễn sinh động, đồng chí chỉ rõ đổi mới tư duy trong mọi lĩnh vực hoạt động của Đảng và Nhà nước là việc cấp bách, đồng thời là việc thường xuyên lâu dài. Đại hội VI của Đảng có ý nghĩa lịch sử trọng đại, đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, tìm ra lối thoát cho cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội, mở ra đường lối đổi mới toàn diện. Đồng chí Trường Chinh, với trách nhiệm quyết định trong chuẩn bị các văn kiện và tổ chức thành công Đại hội VI của Đảng đã có những đóng góp to lớn về lý luận và thực tiễn, trong sự nghiệp đổi mới.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×