Bạn Nhà nông

Nông nghiệp hướng công nghệ cao ở Bình Dương

Thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng tăng giá trị và phát triển bền vững, ngành nông nghiệp tỉnh Bình Dương chú trọng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và đầu tư trên qui mô lớn, sản xuất nông nghiệp tập trung. Để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh Bình Dương đã phê duyệt báo cáo đề án phát triển nông nghiệp đô thị vùng phía Nam tỉnh Bình Dương giai đoạn từ nay đến năm 2020. Theo đề án, từ nay đến năm 2020, nông nghiệp trên địa bàn phía Nam của tỉnh Bình Dương sẽ phát triển theo hướng nông nghiệp đô thị, ứng dụng công nghệ cao, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn và khai thác tốt các nguồn lực sẵn có ở đô thị.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×