Phim Truyện BTV

| Phim Cuối Tuần | Phim Truyện BTV2 | Phim Truyện BTV1

Gương sáng thương binh

Gương sáng thương binh

Phim Truyện BTV Gương sáng thương binh

Tham gia kháng chiến giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, hoàn thành nghĩa vụ trở về quê hương, dẫu mang trên mình thương tật chiến tranh nhưng các thương binh luôn nêu cao truyền thống cách mạng, nỗ lực xây dựng cuộc sống mới và đóng góp cho công cuộ

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×