Thời sự Bình Dương

Quốc hội thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

Trong phiên họp sáng 10/11, Quốc hội Biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2018; nghe Tờ trình, báo cáo thẩm tra dự án Luật Quốc phòng (sửa đổi), dự án Luật Đo đạc và bản đồ.

Trong phiên họp sáng 10/11, Quốc hội Biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2018; nghe Tờ trình, báo cáo thẩm tra dự án Luật Quốc phòng (sửa đổi), dự án Luật Đo đạc và bản đồ.

Vào đầu phiên họp sáng nay, QH đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2018, với 84,93% đại biểu tán thành.

Theo đó, về lĩnh vực kinh tế, năm 2018 phấn đấu tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 6,5% - 6,7%; Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 7% - 8%.

Tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu dưới 3%. Tốc độ tăng giá tiêu dùng bình quân khoảng 4%. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 33% - 34% GDP.

Về lĩnh vực xã hội, phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giảm 1% - 1,3%, riêng các huyện nghèo giảm 4%. Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%.

Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 58% - 60%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 03 tháng trở lên có chứng chỉ công nhận kết quả đào tạo đạt 23% - 23,5%.

Đối với lĩnh vực Y tế, phấn đấu số giường bệnh trên một vạn dân đạt 26 giường (không tính giường trạm y tế xã). Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 85,2%.

Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường 88%. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 41,6%./.

Theo tờ trình về dự án Luật Quốc phòng sửa đổi được trình bày sáng nay thì  sau 10 năm thực hiện đã có nhiều nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là Hiến pháp năm 2013 được ban hành có nhiều nội dung, quan điểm, chủ trương mới của Đảng, nhà nước chưa được thể chế và cụ thể hóa. Mặt khác, thực tiễn đất nước có nhiều sự phát triển mới liên quan chặt chẽ tới lĩnh vực quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc. Do vậy Luật Quốc phòng năm 2005 đã bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập, vướng mắc cần được sửa đổi cho phù hợp với xu thế phát triển

Dự án Luật gồm 7 chương và 46 điều dự kiến được thông qua tại kỳ họp thứ 5 QH khóa 14.

Cũng trong sáng 10/11, sau khi nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra, các ĐBQH đã thảo luận tại tổ về Dự án Luật Đo đạc và bản đồ.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×