Tiêu điểm

	Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhiều mô hình, cách làm hay

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhiều mô hình, cách làm hay

Tiêu điểm Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhiều mô hình, cách làm hay

Tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng con đường giải phóng và phát triển dân tộc. Là nền tảng vững chắc để Đảng ta vạch ra đường lối cách mạng đúng đắn, là sợi chỉ đỏ dẫn đường cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta, thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ đối với mỗ

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×