Thời sự Bình Dương

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0

Những năm qua, Đông Nam bộ luôn là vùng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đặc biệt là công nghệ cao, công nghiệp điện tử, tin học, công nghiệp dầu khí.

Những năm qua, Đông Nam bộ luôn là vùng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đặc biệt là công nghệ cao, công nghiệp điện tử, tin học, công nghiệp dầu khí.

 Đo bằng tỉ trọng xuất khẩu trên GDP, vùng Đông Nam bộ có chỉ số mở cửa đạt gần 110%, trong khi chỉ số cả nước chỉ khoảng 70%, đã thể hiện sự hội nhập nhanh chóng của các tỉnh- thành phố trong vùng với quốc tế. Những kết quả trên có được là nhờ sự đóng góp rất lớn của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức của vùng, được các địa phương tập trung xây dựng và phát triển.

Hiện nay, quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, và sự phát triển nhanh chóng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, đang tạo ra cho đất nước ta những cơ hội phát triển mới, nhưng cũng đặt ra không ít thách thức. Để tận dụng cơ hội, vượt qua thách thức, đòi hỏi công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực, đáp ứng yêu cầu phục vụ Nhân dân, sự nghiệp phát triển đất nước và hội nhập quốc tế tại các tỉnh- thành phố khu vực Đông Nam bộ.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×