Bình Dương nâng cao hiệu quả cải cách hành chính để

Bình Dương nâng cao hiệu quả cải cách hành chính để "Ý Đảng hợp lòng dân"

05/06/2024
Lượt xem: 138

Những năm qua, công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã được triển khai toàn diện, đồng bộtheo Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước. Mục tiêu cải cách hành chính được tỉnh đề ra là: xây dựng nền hành chính tỉnh Bình Dương dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ theo vị trí việc làm, có uy tín đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác Cải cách hành chính là một nhiệm vụ trọng tâm mà tỉnh Bình Dương đã đặt ra trong năm 2024 nhằm tạo đột phá trong phát triển kinh tế xã hội. Đây cũng chính là hành động cụ thể trong việc triển khai chuyên đề Học và làm theo Bác năm 2024 mà Tỉnh  ủy đã xác định là “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong quá trình xây dựng và thực hiện nghị quyết để Ý Đảng hợp lòng dân trên địa bàn tỉnh Bình Dương”.