Bình Dương tổ chức Hội nghị triển khai quán triệt Chỉ thị 23-CT/TW của Ban Bí thư trung ương Đảng khóa XII

Bình Dương tổ chức Hội nghị triển khai quán triệt Chỉ thị 23-CT/TW của Ban Bí thư trung ương Đảng khóa XII

13/06/2018
Lượt xem: 365

Sáng 13/6, Tỉnh ủy Bình Dương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh triển khai quán triệt Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, khóa XII “về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”. Đồng chí Phạm Văn Cành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Trần Thanh Liêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, khóa XII “về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới” được ban hành ngày 9/2/2018. Theo đó Tỉnh ủy BD đã ban hành Kế hoạch số 53 ngày 31/5/2018 để triển khai thực hiện. Kế hoạch đề ra nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thực sự hiệu quả, thiết thực trong việc học tập, nghiên cứu vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực tư duy lý luận, năng lực tổng kết và chỉ đạo thực tiễn để giải quyết hiệu quả những vấn đề thực tiễn đặt ra, thường xuyên bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ. Từ đó góp phần xây dựng, chỉnh đốn đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên, tổ chức đảng ngày càng trong sạch và vững mạnh; ngăn chặn đẩy lùi suy thoái tư tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Kế hoạch số 53 cũng đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu quán triệt tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Cành - Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, đây là nội dung rất quan trọng, yêu cầu cấp ủy đảng tổ chức nghiêm túc trong việc học tập quán triệt Chỉ thị số 23 trong cán bộ đảng viên. Tập trung bám sát vào nhiệm vụ và giải pháp, căn cứ vào tình hình thực tế ở từng cơ quan, đơn vị để xây dựng kế hoạch thực hiện một cách thiết thực và hiệu quả. Đồng thời thường xuyên tiến hành sơ kết, tổng kết, nhân rộng mô hình tốt, cách làm hay. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của đảng trên lĩnh vực lý luận chính trị.