Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn

Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn

26/06/2022
Lượt xem: 102

UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Quyết định số 1436/QĐ-UBND ngày 16-6-2022 về việc thực hiện chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn Bình Dương.