Chiến thắng 30/04/1975 và những bài học

Chiến thắng 30/04/1975 và những bài học

09/05/2019
Lượt xem: 552

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước, kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta là chiến thắng oanh liệt nhất, vĩ đại nhất trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Chiến thắng 30 – 4 – 1975 là kết quả hội tụ của nhiều yếu tố, trong đó vấn đề nắm vững thời cơ cách mạng để giành thắng lợi là yếu tố đặc biệt quan trọng làm nên chiến thắng. Bốn mươi bốn năm đã trôi qua nhưng dường như thời gian càng lùi xa, chúng ta càng thấm thía nhiều bài học quí giá của chiến thắng 30 – 4 – 1975, rất nhiều bài học được rút ra từ cuộc tổng tấn công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, trong đó có bài học về tạo thời cơ và chớp thời cơ để giành chiến thắng. Bài học quý báu đó đã, đang và sẽ tiếp tục là hành trang, là sức mạnh, là cẩm nang cho sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hôm nay và mai sau