Công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông Lâm Nam bộ

Công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông Lâm Nam bộ

23/10/2017
Lượt xem: 938

Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông Lâm Nam Bộ là đơn vị sự nghiệp đào tạo nghề, đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật đa ngành, đa nghề, đa cấp trình độ, cung ứng các dịch vụ sản xuất gắn với đào tạo trong các lĩnh vực Công nghiệp, Nông - Lâm nghiệp. Là trung tâm ứng dụng chuyển giao khoa học, công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội của vùng. Phục vụ chiến lược phát triển kinh tế - xã hội  trong thời kỳ Công nghiệp hóa và hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn và công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.