Đảng bộ Đài PTTH Bình Dương tổ chức học tập quán triệt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2015

Đảng bộ Đài PTTH Bình Dương tổ chức học tập quán triệt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2015

19/05/2017
Lượt xem: 593

Chiều 18/5, Đảng ủy Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, chuyên đề năm 2017“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ”. Tham dự hội nghị có toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tại đơn vị.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị khoá XI, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo đó, Bộ Chính trị yêu cầu toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và nhân dân, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, phát huy vai trò của người đứng đầu.

Thông qua hình thức xem băng ghi hình bài nói chuyện của Phó GS-Tiến Sĩ Phạm Ngọc Anh- Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng- Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, các cán bộ, đảng viên, viên chức được nghiên cứu tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh về đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “ tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Từ các nội dung được triển khai, bản thân các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Đài PTTH Bình Dương nhận thức sâu sắc hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh; tăng cường đấu tranh phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc; nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.