Dựa vào dân để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

Dựa vào dân để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

05/05/2023
Lượt xem: 416

Tư tưởng Hồ Chí Minh về dựa vào dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ then chốt, có vị trí quan trọng trong sự nghiệp cách mạng. Việc vận dụng tư tưởng của Người vào công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị hiện nay sẽ góp phần to lớn vào công cuộc đổi mới, phát triển đất nước mạnh giàu.