Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

16/05/2017
Lượt xem: 2358

Xã hội Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh là xã hội đề cao các giá trị đạo đưc, tinh thần, những quan hệ tốt đẹp giữa người với người. Do đó, với tình hình của xã hội Việt Nam hiện nay, việc phát động cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân vừa mang tính cấp bách trong tình hình hiện nay, vừa có ý nghĩa lâu dài trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tồ Quốc.