Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác dân vận

Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác dân vận

10/01/2019
Lượt xem: 236

Sáng 10/1, Ban Cán sự Đảng Chính phủ và Ban Dân vận Trung ương phối hợp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác Dân vận và đánh giá kết quả thực hiện “Năm Dân vận chính quyền” 2018. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban cán sự Đảng - Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương. Tại điểm cầu Bình Dương, tham dự có đồng chí Trần Văn Nam - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh.

Năm 2018, công tác dân vận đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, đối ngoại, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân. Các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú; phong trào thi đua “Dân vận khéo” có nhiều đổi mới và lan tỏa trong đời sống xã hội. MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình nhân dân, hoạt động giám sát, phản biện, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Những kết quả quan trọng trong công tác dân vận đã góp phần tạo sự đồng thuận, động viên nhân dân tích cực tham gia thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Việc triển khai và thực hiện “Năm Dân vận chính quyền” 2018 khá đồng bộ từ trung ương đến cơ sở với nhiều giải pháp, theo phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về công tác dân vận; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước được tăng cường; đạo đức công vụ, ý thức phục vụ nhân dân từng bước được nâng lên. Qua đó, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Hội nghị tập trung thảo luận đánh giá, chia sẻ kinh nghiệm trong triển khai công tác dân vận của các bộ ngành, địa phương; cũng như đóng góp nhiều nội dung quan trọng đáp ứng yêu cầu đổi mới nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới. Đồng thời ký kết triển khai kế hoạch phối hợp thực hiện “Năm dân vận chính quyền 2019 giữa Ban cán sự Đảng Chính phủ và Ban Dân vận Trung ương.