Giờ PSChuyên mụcTên chương trình
5:35 Yoga
6:00 B×nh D­¬ng ngµy míi
6:35 Mü nh©n vµo bÕp
6:50 §­êng lªn thµnh phè
7:20 Cuéc sèng mu«n mµu
7:30 Phim ViÖt Nam §Æc vô ë Ma Cao - tËp 8
8:30 T¹p chÝ thÓ thao
9:00 Phim §µi Loan ¶o méng - tËp 10
9:55 5S Online
10:05 Èm thùc quanh ta TËp 05
10:45 ThÕ giíi 24h
10:55 NhÞp cÇu y tÕ
11:00 Phim §µi Loan T×nh thï nghiÖt ng· - tËp 233
11:55 Phim Indonesia T×nh yªu kh«ng lèi tho¸t - tËp 233
12:45 Thêi sù B×nh D­¬ng
13:15 Phim Th¸i Lan CÆp ®«i hoµn h¶o - tËp 17
14:10 Th¾p s¸ng ­íc m¬ xanh
14:25 Lµn sãng Hµn Quèc TËp 04
15:00 Phim Trung Quèc Hoa thiªn cèt - tËp 21
15:50 Phim §µi Loan T×nh thï nghiÖt ng· - tËp 232
16:45 Phim Indonesia T×nh yªu kh«ng lèi tho¸t - tËp 232
17:35 Tin thÓ thao
17:45 Phim ViÖt Nam §Æc vô ë Ma Cao - tËp 9
18:40 NhÞp cÇu y tÕ
18:45 Phim §µi Loan ¶o méng - tËp 11
19:45 Dù b¸o thêi tiÕt
19:50 Phim Th¸i Lan CÆp ®«i hoµn h¶o - tËp 18
20:50 Phim Trung Quèc Hoa thiªn cèt - tËp 22
21:45 S¾c mµu thÓ thao
21:50 Phim §µi Loan T×nh thï nghiÖt ng· - tËp 233
22:45 Èm thùc quanh ta TËp 05
23:15 Tin nãng 18h
23:35 ThÓ thao 24h
Kênh truyền hình BTV3

Kênh truyền hình BTV3

31/10/2018
Lượt xem: 2600926

BTV3