Luôn tâm huyết với công tác truyền thanh cơ sở

Luôn tâm huyết với công tác truyền thanh cơ sở

07/06/2019
Lượt xem: 268

Tấm gương chị Nguyễn Huỳnh Nhung
Phó Trưởng Đài Truyền thanh tx Tân Uyên tỉnh Bình Dương