Nghệ thuật quân sự của Hồ Chí Minh

Nghệ thuật quân sự của Hồ Chí Minh

04/04/2019
Lượt xem: 319
Nghệ thuật quân sự trong Tư tưởng Hồ Chí Minh bao gồm những vấn đề có vai trò hết sức quan trọng và ý nghĩa. Đó là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo quan điểm quân sự của chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, đồng thời là sự kế thừa, phát triển truyền thống quân sự dân tộc, tiếp thu tinh hoa tư tưởng quân sự thế giới: Nghệ thuật quán triệt tư tưởng chiến lược tiến công, đi đôi với giành thế chủ động; Nghệ thuật phát huy sức mạnh tổng hợp; Nghệ thuật “tạo lực, lập thế, tranh thời, dùng mưu”; Nghệ thuật đánh vào lòng người, kết hợp tác chiến với binh vận, địch vận; Nghệ thuật khởi đầu và kết thúc chiến tranh.Nghệ thuật quân sự Hồ Chí Minh là trọng hoà bình, là không muốn chiến tranh. Khi cả nước chuẩn bị phải bước vào cuộc kháng chiến chống Pháp, Bác Hồ tuyên bố với thế giới rằng: “Đồng bào tôi và tôi thành thực muốn hoà bình. Chúng tôi không muốn chiến tranh… Cuộc chiến tranh này chúng tôi muốn tránh bằng đủ mọi cách… Nhưng cuộc chiến tranh ấy, nếu người ta buộc chúng tôi phải làm thì chúng tôi sẽ làm. Chúng tôi không lạ gì những điều đang đợi chúng tôi…”. Nghệ thuật quân sự trong Tư tưởng Hồ Chí Minh là sự kết hợp chặt chẽ sức mạnh tổng hợp của cả thế và lực, của độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, của sức mạnh đường lối chính trị và đường lối quân sự, của sự vận dụng tài giỏi chiến lược cách mạng và phương pháp tiến hành chiến tranh. Nghệ thuật quân sự trong Tư tưởng Hồ Chí minh có giá trị to lớn về mặt lý luận cũng như thực tiễn, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền của dân tộc ta trước đây cũng như hiện nay.