Người dân Haiti chào đón ngày của người chết

Người dân Haiti chào đón ngày của người chết

04/11/2016
Lượt xem: 822

Ngày của người chết được tổ chức khắp các nước Mỹ Latin và vùng Caribe bằng cách dâng lễ vật cho người đã khuất. Tại Haiti, người dân còn tổ chức nghi lễ phép thuật để bày tổ sự kính trọng đối với tổ tiên của mình và các hoạt động này thu hút sự tham gia của cả du khách.