Người giữ bình yên Hải Đảo

Người giữ bình yên Hải Đảo

15/03/2019
Lượt xem: 379

Tấm gương Trung Úy Đặng Văn Toản , Trạm Rada 610, tiểu đoàn 511, Vùng 5 Hải Quân