Nhớ mãi ơn người

Nhớ mãi ơn người

19/05/2017
Lượt xem: 518

Ngày 19/5 - kỷ niệm 127 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Đây là dịp để các tầng lớp nhân dân ôn lại cuộc đời, sự nghiệp của Người để nhớ mãi ơn người.

Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ngày 19/5/1890 trong một gia đình trí thức yêu nước ở  làng Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Với lòng yêu nước nồng nàn, năm 1911 - Người đã rời Tổ quốc đi tìm đường cứu nước giải phóng dân tộc.

Bôn ba khắp bốn biển năm châu, chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiếp thu chủ nghĩa Mác- Lê Nin và tìm ta con đường tất yếu để giải phóng dân tộc Việt Nam. Đó là độc lập  dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Dưới ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, ngày 3/ 2/ 1930, chủ tịch Hồ Chí Minh đã khai sinh ra Đảng tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, và cùng Đảng lãnh đạo sự nghiệp cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, giành lấy nền độc lập tự do cho dân tộc, đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Tháp Mười đẹp nhất bông Sen

Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ

Câu thơ mà bất cứ ai trong mọi miền đất nước cũng đều nằm lòng, thể hiện tình cảm vô cùng kính yêu và tự hào đối với vị lãnh tụ vĩ đại chủ tịch Hồ Chí Minh. Cuộc đời và sự nghiệp của Người là tấm gương sáng ngời về tư tưởng, đạo đức, trí tuệ, tài năng, nhân cách và lối sống. Đây là di sản vô giá mà người đã để lại cho dân tộc ta.

Trọn một đời vì nước vì dân, cả một đời cần, kiệm, liêm chính, luôn dành cho nhân dân Việt Nam cũng như nhân loại thế giới một tình yêu thương bao la, vô bờ bến, Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng vẹn toàn của đạo đức Cách mạng. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM không còn là cuộc vận động mà trở thành việc làm thường xuyên, quan trọng của mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương của từng cán bộ, đảng viên và nhân dân. Học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác cũng là làm theo những ước nguyện thiêng liêng của  Người:“ Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới".