Những căn dặn của Bác đối với quân đội nhân dân Việt Nam

Những căn dặn của Bác đối với quân đội nhân dân Việt Nam

28/12/2017
Lượt xem: 466