Những đóng góp của báo chí Bình Dương

Những đóng góp của báo chí Bình Dương

22/06/2019
Lượt xem: 270

Trong những năm qua, báo chí cách mạng nói chung, báo chí của tỉnh Bình Dương nói riêng đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, phát huy vai trò nòng cốt, quan trọng trên mặt trận tư tưởng văn hóa, là công cụ sắc bén tuyên truyền bảo vệ lợi ích của dân tộc, nhân dân. Các cơ quan báo chí đã phát huy vai trò là những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng văn hóa của Đảng, chủ động thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến người dân, phản ánh mọi mặt của đời sống xã hội, những cách làm, mô hình hay, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.