Phát huy phẩm chất cao đẹp của người phụ nữ Việt Nam

Phát huy phẩm chất cao đẹp của người phụ nữ Việt Nam

27/10/2023
Lượt xem: 414

Trong suốt chiều dài lịch sử, phụ nữ Việt Nam luôn khẳng định được vị thế quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng, phát triển đất nước.Sinh thời Bác Hồ đã từng nói: “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”.