Phát triển giáo dục toàn diện thời hội nhập

Phát triển giáo dục toàn diện thời hội nhập

30/11/2017
Lượt xem: 431

Chăm lo cho sự nghiệp “trồng người” là trọng trách nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang, cao quý và đáng tự hào. Đảng, Nhà nước ta luôn khẳng định giáo dục là quốc sách hàng đầu. Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng khẳng định, tiếp tục thực hiện có hiệu quả ba đột phá chiến lược; trong đó có đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Trong quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng về giáo dục đang diễn ra ở quy mô toàn cầu, đòi hỏi chúng ta sáng tạo không ngừng nhưng cũng là cơ hội tiếp cận những tri thức mới, những mô hình giáo dục hiện đại. Những thuận lợi, thời cơ cũng như khó khăn, thách thức đan xen, đòi hỏi toàn ngành phải quán triệt sâu sắc, quyết tâm, nỗ lực, phấn đấu không ngừng để thực hiện có hiệu quả mục tiêu đổi mới căn bản và toàn diện. Đó là đổi mới theo hướng mở, hội nhập, xây dựng xã hội học tập, phát triển toàn diện năng lực, thể chất, nhân cách, đạo đức, lối sống, ý thức tôn trọng pháp luật và trách nhiệm công dân. Thực hiện đồng bộ các cơ chế, chính sách, giải pháp phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường kỷ cương, nền nếp và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong các cơ sở giáo dục, đào tạo.