Phòng cháy chữa cháy (Chương trình ngày 17/09/2018)

Phòng cháy chữa cháy (Chương trình ngày 17/09/2018)

17/09/2018
Lượt xem: 571

Chương trình Phòng cháy chữa cháy trên BTV ngày 17/09/2019 gồm các nội dung sau: 

- Hiệu quả từ mô hình cụm doanh nghiệp an toàn phòng cháy chữa cháy

- Ngành gốm sứ phòng cháy chữa cháy