Phục hồi sau đại dịch, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo

Phục hồi sau đại dịch, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo

25/09/2022
Lượt xem: 209

Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Ấn Độ Horasis 2022 tại Bình Dương sẽ thảo luận nhiều vấn đề vừa mang tính toàn cầu vừa mang tính đặc thù quốc gia. Thông qua các phiên toàn thể và đối thoại song song, diễn đàn mong muốn mang đến một bức tranh tổng thể về sự phục hồi của nền kinh tế sau dịch bệnh Covid-19. Trong đó, các giải pháp liên quan đến ứng dụng công nghệ 4.0 chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, là yêu cầu bắt buộc để tăng trưởng bền vững.