Sôi nổi phong trào thi đua yêu nước ở Bình Dương

Sôi nổi phong trào thi đua yêu nước ở Bình Dương

12/06/2018
Lượt xem: 310

 “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua - Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Hồ Chí Minh đã trở thành lời hiệu triệu, thôi thúc hàng triệu người dân Việt Nam không ngại hy sinh, gian khổ, hăng hái tham gia kháng chiến, thi đua lao động sản xuất, làm nên những thắng lợi vẻ vang trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Đến hôm nay, lời dạy của Bác vẫn còn nguyên giá trị và là chuẩn mực cho sự phát triển của các phong trào thi đua yêu nước, có ý nghĩa quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thấm nhuần lời dạy của Bác, những năm qua, phong trào thi đua  yêu nước ở Bình Dương luôn diễn ra sôi nổi. Nhiều phong trào thi đua được triển khai sâu rộng và hiệu quả, tất cả vì mục tiêu phát triển bền vững, giàu đẹp và văn minh.