Tào Tháo

Tào Tháo

03/01/2019
Lượt xem: 587

Tào Tháo là một nhà chính trị, quân sự kiệt xuất cuối thời Đông Hán trong lịch sử Trung Quốc. Trong hoạt động chính trị, ông vận dụng khá nhiều tư tưởng của Pháp gia, đề cao tài trí, coi trọng năng lực mà không mấy quan tâm đến phẩm chất đạo đức của người được sử dụng.

Theo văn hóa Trung Hoa, cách hành xử của Tào đi nguợc lại với những thước đo chuẩn mực của tư tưởng Nho giáo thời điểm lịch sử đó. Từ đây, những bậc hiền sĩ, nho học luôn gắn hình tượng của ông là dối trá, vô liêm sỉ. Song với Tào, ông chẳng lấy làm quan tâm.