Tạp chí Công nghệ Thông tin (Chương trình ngày 2/1/2017)

Tạp chí Công nghệ Thông tin (Chương trình ngày 2/1/2017)

16/01/2017
Lượt xem: 1022

Các nôi dung chính trong chương trình:

Thông tin trên internet

- Thủ thuật máy tính 

- Tìm hiểu thế giới vi tính