Theo dòng lịch sử tháng 10

Theo dòng lịch sử tháng 10

10/10/2023
Lượt xem: 440

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm tới vai trò của phụ nữ, tới quyền bình đẳng và sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam.“Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”. Câu nói của bác đã khẳng định vai trò quan trọng của phụ nữ trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc.