Thu ngân sách dầu năm tăng 5.2%

Thu ngân sách dầu năm tăng 5.2%

13/02/2018
Lượt xem: 178

Thông tin từ Bộ Tài chính, tổng thu ngân sách Nhà nước tháng 1 năm 2018 ước đạt hơn 114 ngàn tỷ đồng, bằng 8,7% dự toán, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm 2017. 

Không kể các khoản thu có tính chất đặc thù (thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp nhà nước), số thu nội địa còn lại ước đạt 78,2 ngàn tỷ đồng, bằng 9,3% dự toán, tăng 3,7% so cùng kỳ năm 2017.

Cũng theo Bộ Tài chính, tổng chi cân đối Ngân sách nhà nước tháng 1/2018 ước đạt 91,5 ngàn tỷ đồng, bằng 6% dự toán, tập trung đáp ứng các nhu cầu chi thường xuyên phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước, đảm bảo an sinh xã hội (chiếm 80% tổng số chi) và chi trả nợ lãi đến hạn (chiếm 15,5% tổng chi).