Tiêm ngừa đầy đủ là điều kiện cần thiết để bảo vệ tốt sức khỏe bản thân và cộng đồng, góp phần giúp địa phương tiếp tục duy trì hiệu quả phòng chống dịch trong giai đoạn mới. Nhận thức rõ điều này, người dân huyện Dầu Tiếng đang tích cực tham gia tiêm ngừ

Tiêm ngừa đầy đủ là điều kiện cần thiết để bảo vệ tốt sức khỏe bản thân và cộng đồng, góp phần giúp địa phương tiếp tục duy trì hiệu quả phòng chống dịch trong giai đoạn mới. Nhận thức rõ điều này, người dân huyện Dầu Tiếng đang tích cực tham gia tiêm ngừ

25/06/2022
Lượt xem: 42

Tiêm ngừa đầy đủ là điều kiện cần thiết để bảo vệ tốt sức khỏe bản thân và cộng đồng, góp phần giúp địa phương tiếp tục duy trì hiệu quả phòng chống dịch trong giai đoạn mới. Nhận thức rõ điều này, người dân huyện Dầu Tiếng đang tích cực tham gia tiêm ngừa mũi nhắc lại theo đúng thời gian quy định.