Tinh hoa cuộc sống - số 60

Tinh hoa cuộc sống - số 60

12/09/2023
Lượt xem: 176

Là một bộ phận của cả bộ máy Nhà nước nhân dân dân chủ chuyên chính tiến lên chủ nghĩa xã hội, công an phải bảo vệ dân chủ của nhân dân và thực hiện chuyên chính với những kẻ chống lại dân chủ của nhân dân.

***

Công an cách mạng là một vũ khí sắc bén của chuyên chính vô sản.

… Phải hết sức cẩn thận và khôn khéo, nghiêm khắc với kẻ ngoan cố, đối với người thật sự cải tạo thì khoan hồng.

… Công an phải hết lòng giúp đỡ nhân dân và dựa vào lực lượng hùng mạnh của nhân dân.

(Hồ Chí Minh)