Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

26/11/2022
Lượt xem: 83

Xác định công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ là một trong những nhân tố quyết định đến sự thành công của việc xây dựng Đảng bộ và phát triển kinh tế vững chắc và bền vững, Tỉnh ủy Bình Dương thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quán triệt, tổ chức thực hiện trong toàn hệ thống chính trị và ban hành nhiều đề án đào tạo, bồi dưỡng xây dựng đội ngũ cán bộ để nâng cao chất lượng cán bộ.