Xây dựng phương pháp giám sát rác thải ven biển

Xây dựng phương pháp giám sát rác thải ven biển

27/03/2019
Lượt xem: 303

Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi trường biển. Nhưng thực tiễn kiểm soát ô nhiễm môi trường biển những năm qua cho thấy các quy định pháp luật về vấn đề này vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập.