Công an Bình Dương - Phát huy truyền thống anh hùng

Công an Bình Dương - Phát huy truyền thống anh hùng

18/08/2022
Lượt xem: 2774

Từ khi tái lập tỉnh Bình Dương năm 1997 đến nay, trên tinh thần phát huy truyền thống, đoàn kết, năng động, lực lượng CSND Công an tỉnh tiếp tục được kiện toàn, phát triển mô hình tổ chức theo các chủ trương của Đảng, Nhà nước và ngành công an, nhất là hệ thống các văn bản trong chính sách hình sự mới vừa ra đời, nhằm bảo đảm cho lực lượng công an hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Quá trình công tác, chiến đấu chúng ta tự hào nhận thấy: Cùng với cả nước, lực lượng CSND Công an tỉnh đã hun đúc nên bản chất cao đẹp và truyền thống anh hùng. Đó là truyền thống: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân; đoàn kết thống nhất, kỷ luật nghiêm minh; bản lĩnh, văn hóa, nhân văn; mưu trí, dũng cảm, sắc bén về nghiệp vụ, chắc chắn về pháp luật; gắn bó mật thiết với nhân dân, phối hợp chặt chẽ với Quân đội nhân dân, các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị; đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ công tác hiệu quả; tận tâm cống hiến, tận tụy phục vụ, sẵn sàng hy sinh vì an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân…