Giờ PSChuyên mụcTên chương trình
5:35 Yoga
6:00 B×nh D­¬ng ngµy míi
6:35 Mü nh©n vµo bÕp
6:50 §­êng lªn thµnh phè
7:20 Cuéc sèng mu«n mµu
7:30 Phim ViÖt Nam Nhµ trä cã 4 c« chiªu - tËp 8
8:30 ThÓ thao nh©n vËt vµ sù kiÖn
9:00 Phim §µi Loan Tháa thuËn ly h«n - tËp 12
9:55 5S Online
10:05 Lµn sãng Hµn Quèc TËp 09
10:45 ThÕ giíi 24h
10:55 NhÞp cÇu y tÕ
11:00 Phim §µi Loan T×nh thï nghiÖt ng· - tËp 267
11:55 Phim Philippines MËt m· song sinh - tËp 31
12:45 Thêi sù B×nh D­¬ng
13:15 Phim §µi Loan H¹nh phóc duyªn ®­a - tËp 16
14:10 Cïng x©y tæ Êm
14:25 USUK TËp 20
15:00 Phim Trung Quèc TruyÒn thuyÕt L·o Tö - tËp 5
15:50 Phim §µi Loan T×nh thï nghiÖt ng· - tËp 266
16:45 Phim Philippines MËt m· song sinh - tËp 30
17:35 Tin thÓ thao
17:45 Phim ViÖt Nam Nhµ trä cã 4 c« chiªu - tËp 9
18:40 NhÞp cÇu y tÕ
18:45 Phim §µi Loan Tháa thuËn ly h«n - tËp 13
19:45 Dù b¸o thêi tiÕt
19:50 Phim §µi Loan H¹nh phóc duyªn ®­a - tËp 17
20:50 Phim Trung Quèc TruyÒn thuyÕt L·o Tö - tËp 6
21:45 S¾c mµu thÓ thao
21:50 Phim §µi Loan T×nh thï nghiÖt ng· - tËp 267
22:45 Lµn sãng Hµn Quèc TËp 09
23:15 Tin nãng 18h
23:35 ThÓ thao 24h
Kênh truyền hình BTV3

Kênh truyền hình BTV3

31/10/2018
Lượt xem: 2605508

BTV3