Nét mới của thiết chế văn hóa ở Thủ Dầu Một

Nét mới của thiết chế văn hóa ở Thủ Dầu Một

11/09/2020
Lượt xem: 172

Chủ trương của Đảng ta khẳng định, văn hóa là nền tảng tinh thần, vừa là động lực, vừa là mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Vì vậy, việc xây dựng một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc là một nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong quá trình phát triển đi lên chủ nghĩa xã hội. Thiết chế văn hóa đóng một vai trò quan trọng, là cầu nối trực tiếp giữa đảng bộ, chính quyền các cấp với quần chúng nhân dân; là nơi tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, xã hội ở địa phương; nơi bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, nơi tổ chức các hoạt động văn hóa phù hợp với phong tục, tập quán, lối sống của nhân dân, đáp ứng nhu cầu sáng tạo, học tập, trao đổi, hưởng thụ, gìn giữ văn hóa, luyện tập thể dục thể thao của các tầng lớp nhân dân…tạo sự chuyển biến tích cực về đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân. Bên cạnh những thiết chế văn hóa đã được hình thành từ lâu, như: Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh, Bảo tàng tỉnh, Thư viện tỉnh… trong những năm gần đây, trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã hình thành một số thiết chế văn hóa có quy mô lớn, phát huy hiệu quả tốt, phục vụ nhu cầu của các tầng lớp nhân dân, nhất là đối tượng công nhân lao động. 

Mời các bạn xem các chương trình  Văn Hóa Đại Sống  khác tại: http://btv.org.vn/video/van-hoa-doi-song

Các bạn có thể xem chương trình của Đài PTTH Bình Dương trên các địa chỉ:
- Website: www.btv.org.vnwww.btv.vnwww.btv.com.vn
- App: btvgo (trên cả 2 hệ điều hành: iOS , Android)
- Facebook:  https://www.facebook.com/btvtruyenhinhbinhduong

- Youtube: www.youtube.com/btvgo                      

- Zalo: 0966.339.279 – TRUYỀN HÌNH BÌNH DƯƠNG