Nông thôn mới - bứt phá mới

Nông thôn mới - bứt phá mới

10/11/2023
Lượt xem: 6650

Quan điểm của Đảng xác định: “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn” là 3 thành tố có quan hệ mật thiết, gắn bó, không thể tách rời; có vai trò quan trọng trong sự nghiệp đổi mới đất nước. Do đó, nguồn lực từ Trung ương đến địa phương luôn ưu tiên đầu tư cho 3 lĩnh vực này. Thực hiện Nghị quyết số 19-Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn”, tỉnh Bình Dương đã chú trọng đầu tư nguồn lực, đưa “tam nông” lên tầm cao mới; đầu tư nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, nâng cao toàn diện đời sống nông dân, xây dựng nông thôn ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả và bền vững.