Đạo đức Hồ Chí Minh

2 Sức mạnh đại đoàn kết theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đại đoàn kết dân tộc là vấn đề có ý nghĩa chiến lược, quyết định thành công của cách mạng. Thấm nhuần sâu sắc tư tưởng của Người, trong các giai đoạn cách mạng trước đây cũng như hiện nay, Đảng ta luôn coi trọng và hết sức chăm lo tăng cường đại đoàn kết dân tộc. Hồ Chí Minh yêu cầu mọi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước phải phản ánh được nguyện vọng, quyền lợi của đại đa số dân chúng để có thể tập hợp, đoàn kết mọi lực lượng cho cách mạng. Thực hiện đại đoàn kết dân tộc đồng thời cũng là một nhu cầu, một đòi hỏi khách quan của bản thân quần chúng trong sự nghiệp đấu tranh tự giải phóng và xây dựng xã hội mới.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×