Đạo đức Hồ Chí Minh

Vai trò của Bác đối với cuộc kháng chiến chống Mỹ cùng những giá trị của nghệ thuật quân sự Hồ Chí Minh trong bối cảnh đất nước hiện nay

Vai trò của Bác đối với cuộc kháng chiến chống Mỹ cùng những giá trị của nghệ thuật quân sự Hồ Chí Minh trong bối cảnh đất nước hiện nay

Đạo đức Hồ Chí Minh Vai trò của Bác đối với cuộc kháng chiến chống Mỹ cùng những giá trị của nghệ thuật quân sự Hồ Chí Minh trong bối cảnh đất nước hiện nay

Khách mời: Thạc sĩ Thạch Kim Hiếu, Khoa Xây dựng Đảng – Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×