Dọc đường Quê hương

Bình Dương - Kinh tế xã hội tiếp tục phát triển tích cực

Năm 2017, Bình Dương đã hoàn thành và vượt hầu hết các chỉ tiêu kinh tế-xã hội. Tổng sản phẩm trong tỉnh ước tăng 9,15%; GRDP bình quân đầu người 120 triệu đồng. Chỉ số phát triển công nghiệp tăng 10,98%.  Năm 2018 tỉnh sẽ tập trung thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu tăng trưởng GRDP trên 8,5%, thu nhập bình quân đầu người 130 triệu đồng/năm, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng trưởng ổn định và bền vững, tăng tỷ trọng ngành dịch vụ và công nghiệp, nâng cao chất lượng tăng trưởng, khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp; tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng kinh tế-xã hội, phát triển đô thị, dịch vụ, xây dựng thành phố thông minh Bình Dương; đảm bảo thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, quốc phòng an ninh.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×