Bình Dương Mến Yêu

Bình Dương phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ

Hệ thống canh tác nông nghiệp hữu cơ ngày càng được chú ý và trở thành xu hướng phát triển ở nhiều quốc gia trong những năm gần đây, nhất là các nước phát triển, khi mà áp lực lương thực giảm đi, trong khi áp lực về vệ sinh an toàn thực phẩm, chất lượng nông sản và môi trường tăng lên. Trên địa bàn tỉnh Bình Dương có trên 580 ha sản xuất trồng trọt theo hướng hữu cơ các loại cây trồng, bao gồm 250 ha cây có múi, 25,5 ha cây rau và 258 ha cây ăn quả khác. Thuận lợi của ngành sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua là Trung ương đã ban hành những chính sách hỗ trợ sản xuất theo hướng hữu cơ, như Chương trình cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch. Tỉnh Bình Dương cũng đã ban hành những chính sách hỗ trợ việc áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong trồng trọt đạt tiêu chuẩn chứng nhận VietGAP; hỗ trợ các phương án vay vốn ưu đãi cho các tổ chức, cá nhân đầu tư lĩnh vực sản xuất nông nghiệp…

Video: Bình Dương phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×