Tiêu điểm

Bình Dương với công tác dân vận trong tình hình mới

Năm 2018, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác dân vận đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, đối ngoại, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, tham gia giải quyết có hiệu quả những nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Các cấp ủy, tổ chức Đảng tăng cường công tác xây dựng chính đốn Đảng thông qua việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị 05 và quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×