Thời sự Bình Dương

Cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh

UBND tỉnh Bình Dương đã Ban hành kế hoạch số 629 KH- UBND: Triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và

UBND tỉnh Bình Dương đã Ban hành kế hoạch số 629 KH- UBND: Triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Năm 2018, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch 2480 KH – UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 19 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh. Qua thực hiện, 1 số kết quả được ghi nhận: đó là đã triển khai thực hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp trong 2 ngày làm việc theo cam kết giữa UBND tỉnh và Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI); đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử đạt trên 95%; thực hiện đơn giản hóa thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội theo qui định. Theo đó, đã có 99% doanh nghiệp toàn tỉnh thực hiện giao dịch điện tử và qua mạng internet. Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin đạt tỷ lệ 100% trong nộp tờ khai, nôp thuế; đơn giản hóa thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; triển khai rà soát qui trình tiếp cận điện năng cho khách hàng từ lưới điện trung áp.

Để cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh, tạo sức hấp dẫn đầu tư, UBND tỉnh tập trung các nguồn lực để đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng như: giao thông, cấp nước, điện, xử lý môi trường,… tiến hành quy hoạch mở rộng các khu, cụm công nghiệp, tạo quỹ đất sạch. Tỉnh cũng thực hiện hiệu quả các nhóm giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp Bình Dương nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát triển sản xuất kinh doanh, tạo mọi điều kiện thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. UBND tỉnh giao cho Văn phòng thành phố thông minh nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo lấy doanh nghiệp làm trung tâm:

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, giảm thời gian giải quyết, giấy tờ và thời gian đi lại của người dân và doanh nghiệp…được UBND tỉnh xác định là nhiệm vụ thường xuyên. Đây cũng là yêu cầu để tỉnh Bình Dương không ngừng cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Năm 2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 629 KH- UBND về Triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ xác định rõ mục tiêu nhiệm vụ, đơn vị chủ trì thực hiện, tập trung các nhiệm vụ chính: Tiếp tục bãi bỏ, đơn giản hóa các qui định về điều kiện kinh doanh; tiếp tục thực hiện cải cách toàn diện công tác quản lý, kiểm tra chuyên ngành và kết nối cổng thông tin một cửa quốc gia; đẩy mạnh thanh toán điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hỗ trợ khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Thực hiện Nghị quyết số 19 của Chính phủ nay là Nghị quyết số 02 sẽ tạo thêm điều kiện để Bình Dương thiết lập môi trường kinh doanh thuận lợi an toàn hiệu quả cho các doanh nghiệp, các nhà đầu tư. 

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×