Giáo dục Hướng nghiệp

Chất lượng dạy và học năm 2016 - 2017

Năm học 2016-2017, ngành giáo dục đào tạo tỉnh Bình Dương đã tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương lần thứ tám (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của năm học cùng với sự nỗ lực của toàn ngành giáo dục đào tạo, chất lượng giáo dục của tỉnh Bình Dương có sự tiến bộ, cải thiện đáng kể so với năm học trước. Mạng lưới nhà trường, trung tâm đảm bảo đủ chỗ cho học sinh các cấp học, không có trường học 3 ca. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các cấp học đạt chuẩn và trên chuẩn chiếm tỷ lệ khá cao. Cơ sở vật chất, trang thiết bị và trường lớp được chú trọng đầu tư theo hướng chuẩn hóa, bảo đảm đầy đủ số lượng, đáp ứng được nhu cầu học tập của học sinh và giảng dạy của giáo viên.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×